AUDIO REKAMAN KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH DAUROH ASY – SYARI’AH KE – 14 DI INDONESIA

Oleh / DhQ 6 1438 / Fawaid

AUDIO REKAMAN KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH DAUROH ASY – SYARI’AH KE – 14 DI INDONESIA

30 Syawwal – 4 Dzulqa’dah 1438 H / 24-28 Juli 2017
Ma’had Al Anshar Jogjakarta

Kitab Mukhtashar Shahih Muslim lil Mundziri
Asy Syaikh Khalid bin Dhahwi Azh Zhafiri
Sesi 1 : http://bit.ly/2uopCgo
Sesi 2 : http://bit.ly/2uTFiJ8
Sesi 3 : http://bit.ly/2h1wYSw
Sesi 4 : http://bit.ly/2tLMO9Q
Sesi 5 : http://bit.ly/2w4KeIC

Kitab al Iman li Abi ‘Ubaid Al Qasim bin Sallam
Asy Syaikh Hamid bin Khamis Al Junaibi
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPMru0
Sesi 2 : http://bit.ly/2vUDDR0
Sesi 3 : http://bit.ly/2vHRqLp
Sesi 4 : http://bit.ly/2uF5Iw9

Kitab Syarhus Sunnah lil Muzani
Asy Syaikh Muhammad bin Ghalib Al ‘Umari
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPuMme
Sesi 2 : http://bit.ly/2tyf4s9
Sesi 3 : http://bit.ly/2uWf8pu
Sesi 4 : http://bit.ly/2vLWbUr

Kitab Fadhlu ‘Ilmi as Salaf ‘Ala ‘Ilmi al Khalaf
Asy Syaikh Hisyam Al Hausani
Sesi 1 : http://bit.ly/2vBtppl
Sesi 2 : http://bit.ly/2tzH7rn
Sesi 3 : http://bit.ly/2vIRSsM
Sesi 4 : http://bit.ly/2ePOvMU

Teleconference (asy Syaikh Rabi’ bin Hadi al Madkhali Hafizahullah) : http://bit.ly/2uXubQ7
Sesi 4 : http://bit.ly/2v47ZTK
Khutbah Jum’at : http://bit.ly/2uFbWO7
Sesi 5 : http://bit.ly/2u4t50n
Sesi 6 : http://bit.ly/2v4ajdW
________

Channel Daurah Nasional “asy-Syari’ah” Ahlus Sunnah wal Jama’ah
https://telegram.me/daurahnasional
Situs Resmi http://daurahnasional.com
http://daurahnasional.com/jadwal-kajian-khusus-asatidzah-daurah-asy-syariah-ke-14-di-indonesia/